section-head-csr-royally-project

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดยาง

20161019-A01-03

         หมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดยางเป็นหมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเล็กๆ อยู่หลังหุบเขาในตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตเคยสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม แต่เมื่อชาวเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดหารายได้จากการปลูกฝิ่น ป่าไม้ก็ลดจำนวนลง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่หมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดนี้ ทรงทราบถึงปัญหาและได้พระราชทานแนวทางให้เปลี่ยนมาปลูกผักผลไม้เมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่น ภายใต้การดำเนินงานของโครงการหลวงที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ แต่เนื่องจากพื้นที่ในเขตหมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดยางนั้นอยู่ห่างไกลระบบสาธารณูปโภคยังเข้าไม่ถึง จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นลำธารในหมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดนี้มีน้ำไหลผ่านตลอดปี จึงมีพระราชดำริให้นำน้ำในลำธารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ และอดีตผู้ว่าการ กฟผ. ถ่ายทอดถึงหลักแนวคิดพระราชทานว่าพระองค์ทรงมีความรู้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำสามารถทำได้สองแบบ แบบแรกได้จากการนำน้ำที่ไหลจากที่สูงลงมาผลักกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่วนอีกแบบหนึ่งคือ น้ำไหลในทางราบ ซึ่งหากไหลอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้กังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนได้เช่นกัน

         เมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นทางน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาที่หมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดยาง จึงมีพระราชดำริให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าที่นี่ และมีพระราชประสงค์ให้ผลิตไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของโรงงานแปรรูปผลไม้ เพราะเวลานั้นยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงหมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดดังกล่าว

         กฟผ. ได้สำรวจศึกษาความเหมาะสมพบว่า สามารถพัฒนาได้ในระยะสั้น โดยใช้เงินลงทุนต่ำ จึงเริ่มก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานทุนทรัพย์เป็นทุนตั้งต้น และมีเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ร้านค้า และเอกชน ร่วมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล รวมมูลค่า ๑,๕๕๓,๕๒๕ บาท สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในระยะเวลาประมาณ ๘ เดือน

20161019-A01-02

         ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าที่ราษฎรเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดยางและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดถวาย ไปตามเส้นทางสู่โรงไฟฟ้าพลังน้ำเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดยาง ตลอดทางมีราษฎรจำนวนมากมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ทรงประกอบพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดยาง จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่หมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดต่างๆ โดยรอบและโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) เพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตผลการเกษตร ช่วยสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่

         ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดยางมีขนาดกำลังผลิตรวม ๑๒๔.๕ กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ ๐.๔ ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง สามารถจ่ายไฟได้ครอบคลุมหมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดยาง หมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดแม่งอนขี้เหล็ก หมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดแม่ข่า โครงการหลวง และส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำไปจำหน่ายในเขตอำเภอฝางได้อีกส่วนหนึ่ง กล่าวได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดยางเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแห่งแรกของเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด และเป็นต้นแบบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กอีกหลายแห่งในเวลาต่อมา

20161019-A01-21

20161019-A01-22

20161019-A01-23

20161019-A01-24

20161019-A01-25

20161019-A01-26