ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ลงมา 190 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของดินแดนในม่านหมอกที่งดงามยามเช้า ท่ามกลางหุบเขาสลับซับซ้อน “อมก๋อย” หรือ “อำกอย” ในภาษาละว้า แปลว่า ต้นน้ำหรือขุนน้ำ อำเภอเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นต้นน้ำของลุ่มน้ำแม่ตื่นที่ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำปิง แม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ และจังหวัดอื่นๆในภาคกลาง มาช้านาน

          รถกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อแล่นไปตามทางเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดถนนลูกรังคดเคี้ยว ที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าถนนที่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดกำลังเดินทางอยู่นี้ หากเป็นฤดูฝนจะยากลำบากเพียงใด วันนี้เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดกำลังเดินทางสู่ “เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดห้วยจิโน” หมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดของชาวโปว์หรือชาวกระเหรี่ยง ซึ่งห่างไกลออกจากอำเภอเมืองอมก๋อยโดยประมาณ 30 กิโลเมตร ตลอดสองข้างทางแต่งแต้มด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม และนาขั้นบันไดของชาวเขา สลับกับเขาหัวโล้นสร้างความสะเทือนใจให้ผู้พบเห็น วันนี้เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดได้ประจักษ์กับคำว่า “ไร่หมุนเวียน” เป็นอย่างไร ป่าไม้เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเขาทั้งลูกถูกตัดเหลือเพียงตอ ชาวเขาตัดไม้เพื่อปลูกข้าวเลี้ยงชีวิต ภายหลังการเก็บเกี่ยวแล้วพวกเขาจะย้ายที่ทำกินไปยังที่แห่งใหม่เพื่อเพาะปลูกข้าวไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งครบ 7 ปีจึงหมุนเวียนกลับมาปลูกยังที่แห่งเดิมอีกครั้ง

         เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง จึงเดินทางถึงที่หมาย “เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดห้วยจิโน” หมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเล็ก ๆ ในหุบเขาชุมชนต้นน้ำของเขื่อนภูมิพล ซึ่งแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นมาก่อน ภายหลังการกวาดล้างของทางราชการ ผู้คนที่นี่จึงดำรงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประกอบอาชีพรับจ้าง หาของป่าเลี้ยงชีพ และปลูกข้าวดอยแบเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดาขั้นบันได ซึ่งเป็นที่มาของ “โครงการป่าแลกข้าว”

         จุดเริ่มต้นของ “โครงการป่าแลกข้าว” เกิดจากปัญหาประชากรมีจำนวนเพิ่มมากเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ความต้องการ ใช้น้ำทั้งในภาคเกษตรกรรมและเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเพิ่มสูงเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด แต่แหล่งต้นน้ำกลับถูกบุกรุกทำลายจนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำทั้งคนต้นน้ำและคนปลายน้ำ ช่วงน้ำหลากเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเรือน ขณะที่ในช่วงน้ำแล้งเกษตรกรท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาถึงชัยนาท ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวที่ต้องใช้น้ำปริมาณมาก จนทำให้บางปีไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ เขื่อนภูมิพลในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิง จึงจัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อมารับทราบเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด และหาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการน้ำร่วมกัน

          ‘ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ’ จัดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดครั้งแรก ในปี 2544 แรกเริ่มนั้นผู้ใช้น้ำแต่ละกลุ่มมีความขัดแย้งกันจนไม่สามารถหาข้อสรุปในการแก้ปัญหาได้ ต่อมาในปี 2549 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานใหม่เป็น “เวทีผู้ใช้น้ำ” ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนคนต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จากความขัดแย้งในวันนั้นก่อให้เกิดจากความเข้าอกเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในวันนี้ คนปลายน้ำได้เข้าใจ จากการได้มาเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนต้นน้ำที่ขาดแคลนทั้งอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และพื้นที่ทำกิน จึงเกิด“โครงการป่าแลกข้าว” เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในปี 2556 เป็นธารน้ำใจจากคนปลายน้ำที่ร่วมมือร่วมใจกันรวบรวมนำเอาข้าวสาร ข้าวของเครื่องใช้ รวมถึงเงินผ้าป่า มามอบให้คนต้นน้ำที่อำเภออมก๋อยเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดทำนาขั้นบันได สร้างแหล่งทำกินให้กับชาวเขาแก้ไขปัญหาการทำไร่หมุนเวียนอย่างยั่งยืน เมื่อไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่า ป่าต้นน้ำก็กลับมามีชีวิต ส่งผลให้คนปลายน้ำได้มีน้ำเพื่อใช้ในเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งต่อไป

         รถกระบะขับอ้อมไปท้ายหมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเดินเท้าผ่านเส้นทางที่ลาดชันลงไป เพื่อชมนาขั้นบันไดของชาวเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด สาวชาวเขาแต่งตัวสวยงามตามแบบฉบับชาวโปว์สวมรองเท้าบูทยาง เดินอย่างทะมัดทะแมงคล่องแคล่ว ส่งยิ้มหวานทักทายพวกเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดอย่างมีมิตรไมตรีแล้วจับประคองพาเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดลงไปด้านล่าง ไม่นานก็ถึงที่หมาย รวงข้าวสีทองพลิ้วไหวโอนอ่อนตามแรงลมรอการเก็บเกี่ยว คุณบุญเย็น ใจตา นายกเทศบาลเมือง อมก๋อย และ คุณวันชัย ประกัตฐโกมล คณะกรรมการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เขื่อนภูมิพล มารอพวกเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดอยู่ก่อนหน้าแล้ว

20190225 ART01 07

         นายก ฯ บุญเย็น ใจตา เล่าให้พวกเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดฟังว่า “เดิมก่อนเกิดโครงการนี้ คนที่ต้นน้ำเขาไม่มีอาชีพ ปลูกพริกปลูกมะเขืออะไรก็ไม่ได้ เพราะฤดูแล้งไม่มีน้ำ รายได้หลักของเขาจึงออกจากเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดไปรับจ้างในอำเภอ อมก๋อย หรืออำเภออื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่ ในหนึ่งปีไปรับจ้างสองสามเดือนจึงกลับมา ส่วนที่ไม่ได้ออกไปนอกพื้นที่ก็จะไปหาของป่า ประทังชีวิต ช่วงฤดูฝนก็จะมีของป่าจำพวก บุก เห็ด หน่อไม้ ช่วงเดือนห้าก็จะเป็นพวกรังต่อ หรือน้ำผึ้ง ตามแต่ฤดูกาล ชาวเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดที่นี่อยู่แบบพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย เหมือนคนเมืองแบบเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด”

         “พี่น้องชาวเขาที่เข้าร่วมป่าแลกข้าวที่นี่ ปลูกข้าวพันธุ์กระเหรี่ยงเป็นพันธุ์พื้นเมืองของเขา เพื่อเอาไว้กินเอง แต่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ขาดพื้นที่ทำกิน ด้วยสภาพแวดล้อมเป็นภูเขาสูง จึงสามารถปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น ในวันนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ ข้าวที่ปลูกแม้จะยังไม่พอกิน แต่ป่าแลกข้าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่น้องชาวเขามีข้าวกิน ลดค่าใช้จ่ายในการเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดข้าว และทำให้ป่าต้นน้ำฟื้นตัวมากเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด จากเดิมที่ทำไร่ตัดป่าทุกปี การทำนาขั้นบันไดทำให้ชาวเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดมีที่ทำกินไม่ต้องเลื่อนลอยไปตัดไม้ที่อื่น” นายกบุญตา ใจเย็น กล่าวก่อนจะเล่าย้อนอดีตต่อไปอีกว่า ท่านเป็นคนอมก๋อยแต่กำเนิด ในสมัยที่ท่านยังเป็นเด็ก อมก๋อย อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำแม่ตื่น และแม่น้ำแม่ต๋อม ตอนนั้นแม่น้ำตื่นมีก้อนหินเต็มไปหมดในลำห้วย แม่น้ำแม่ต๋อมเป็นทรายแต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ตอนนี้แม่น้ำแม่ตื่นมีน้ำไหลตลอดปี ส่วนแม่น้ำแม่ต๋อมน้ำหายไปกลับมีทรายเข้ามาแทน เพราะต้นน้ำถูกทำลาย จำนวนของประชากรที่มากเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ขณะที่ป่าลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ในวันนี้เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดจึงต้องปลูกฝังให้ชาวเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด รัก เข้าใจ และให้หันกลับมาดูแลรักษาป่า เพราะมีป่ามีน้ำจึงมีชีวิต การรักษาป่านั้นเท่ากับเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดรักษาตัวเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเองด้วย นอกจากการปลูกนาขั้นบันไดแล้ว ท่านยังได้สนับสนุนชาวเขาให้ปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

         “เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดต้องหาป่ามาเติมน้ำ เพราะป่าเป็นต้นกำเนิดน้ำ คนกับป่าต้องอยู่ด้วยกันได้ ถ้ามีป่าแล้วชาวเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดอยู่ไม่ได้ก็ไม่ดี ในปัจจุบันผืนป่าจำนวนมากถูกทำลาย เสื่อมโทรม การทำนาขั้นบันไดเกิดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาการทำไร่หมุนเวียน และลดปัญหาการพังทลายของดิน ทำให้คนมีกินและให้ป่าสมบูรณ์ ป่าอยู่ได้ ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน โครงการป่าแลกข้าว มีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนคนเข้าร่วมโครงการมากเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดปีละ 100 ราย เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดจะชักชวนเขามาทำนาขั้นบันได และจะถ่ายทอดพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นตัวอย่างแก่หมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดอื่นๆ ในภาคเหนือต่อไปด้วย” คุณวันชัย ประกัตฐโกมล คณะกรรมการคนรักษ์ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เขื่อนภูมิพล กล่าว

          กว่า 17 ปี ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เขื่อนภูมิพล ได้ใส่ใจดูแลและผลักดันให้เกิด “เวทีผู้ใช้น้ำ” ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในลุ่มน้ำแม่ปิงจากพื้นที่ต้นน้ำสู่พื้นที่ปลายน้ำ ด้วยความเข้าใจเสมือนเพื่อนเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เป็นชุมชนคนเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเดียวกันที่จะเดินเคียงข้างไปด้วยกัน ความร่วมมือร่วมใจของผู้ใช้น้ำที่ก่อให้เกิด “โครงการป่าแลกข้าว” ในวันนี้ คือ หนึ่งในความภาคภูมิใจของ กฟผ. ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผืนป่าพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อให้ชุมชนคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีน้ำกินน้ำใช้อย่างรู้คุณค่า และพอเพียงต่อไป โดยในปีนี้โครงการป่าแลกข้าว ครั้งที่ 7/2562 ได้มีกำหนดจัดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ณ วัดแสนทอง อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่กำลังจะถึงนี้

          ในวันนี้ กฟผ. ไม่เพียงมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ แต่ยังมีปณิธานที่แน่วแน่ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป