กฟผ. มอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ให้กับเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นอาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงานแห่งแรก และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้พลังงานให้กับครูและนักเรียนอย่าง มีประสิทธิภาพ

         นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ส่งมอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ให้กัเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดายสิทธิพร รัตโนภาส อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และในฐานะอดีตศิษย์เก่าดีเด่นของเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เพื่อส่งต่อให้กัเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดพิริยาลัย จังหวัดแพร่ สำหรับใช้เป็นอาคารเรียนและสถานที่เรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งร่วมกันกดปุ่มเปิดป้ายอาคารเบอร์ 5 อย่างเป็นทางการ โดยมีครูและนักเรียนเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดพิริยาลัย จังหวัดแพร่เข้าร่วมงาน

          นางอังคณา สุขวิบูลย์ กล่าวต่อไปว่า กฟผ. ขอขอบคุณที่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนา “อาคารภูมิพิริยานุสรณ์” จนได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา หรืออาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน สำหรับใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน อันจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 16 คน พร้อมทั้งกดปุ่มเปิดป้ายและเยี่ยมชมอาคารเบอร์ 5 รวมถึงห้องเรียนสีเขียวอีกด้วย

         สำหรับเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว ที่ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน ตามกลยุทธ์ 3อ. ของ กฟผ. ได้แก่ อ.อาคาร อ.อุปกรณ์ และ อ.อุปนิสัยการใช้ไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่อาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของสถานศึกษา สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 มีอาคารนำร่องที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 3 เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด โดย กฟผ. ได้มอบป้ายให้กับเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เป็นแห่งแรก เพื่อประกาศเกียรติคุณว่า “อาคารภูมิพิริยานุสรณ์” ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากการออกแบบอาคารและมีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารอย่างเป็นระบบ ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 การปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED การปรับเปลี่ยนพัดลมและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนจัดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นำไปสู่การประหยัดค่าไฟฟ้า ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภายในอาคารสำหรัเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดักเรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษา จากการดำเนินเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดดังกล่าว เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสามารถลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้ถึง 7,664 หน่วยต่อปี ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 38,320 บาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 4,340 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

         “กฟผ. ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดอาคารเบอร์ 5 เพื่อรณรงค์ให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับครูและนักเรียน อันจะนำไปสู่การขยายผลภายในครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน” นางอังคณา สุขวิบูลย์ กล่าวในที่สุด