การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด โดยสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า จัดสัมมนา Power Digital Solution Roadmap สร้างสรรค์นวัตกรรม นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน รวมทั้งการจัดเตรียมบุคลากรให้สอดรับกับโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เป็นประธานเปิดการสัมมนา Power Digital Solution Roadmap โดยมีนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันท์ ผู้อำนวยการโครงการ Robotics AI and Intelligent Solution จากเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายคุริฮาระ มาซายูกิ ผู้จัดการทั่วไป จากเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด มารุบินี คอร์ปอเรชั่น มาร่วมแลกเปลี่ยนมิติและมุมมองในการพัฒนาระบบดิจิทัล ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช 1 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดนนทบุรี

         นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระชัย ผวก. กล่าวว่า “ปัจจุบัน Disruptive Technology เข้ามาสร้างผลกระทบต่อองค์กร และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ทำให้ กฟผ. ต้องปรับตัวให้พร้อมรับเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายองค์กรสู่การเป็นโรงไฟฟ้าดิจิทัลในอนาคต การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยาย นับเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับมายเซ็ทของผู้ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล”

          นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานว่า “สายรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ได้จัดตั้งทีมงาน เพื่อศึกษาและจัดทำ Roadmap สู่การเป็นโรงไฟฟ้าดิจิทัล ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 15 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการสร้างกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิม โดยแบ่งระยะการดำเนินงานออกเป็น 4 ช่วง มีเป้าหมายสูงสุด คือ ใช้ระบบ AI เข้ามาคิดวิเคราะห์ประมวลผลการทำงาน มีศูนย์กลางในการควบคุมโรงไฟฟ้าทั้งหมด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีให้สอดรับกับกระบวนการทำงาน ที่ซับซ้อนเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนลดลง”

         นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึง การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีดิจิทัลในเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดว่า "ในปัจจุบันการไหลเวียนของเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเกิดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็วและกำลังขยายเป็นวงกว้างด้วยการใช้งานระบบ Mobile หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลความปลอดภัยของเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานจึงมีการผลักดันเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ดิจิทัล ได้แก่ พรบ. คุ้มครองเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดส่วนบุคคล และ พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

          นอกจากการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการจัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายใต้แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี จัดสร้างโครงข่ายบรอดแเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดด์แห่งชาติ ให้ทุกหมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาออกแบบโครงสร้างและการสร้างมาตรฐานการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดอันเป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดทรัพยากรและลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนลง

.

          ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันท์ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านของภาคเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดว่า “อำนาจของเทคโนโลยีดิจิทัล (Power of Digital) ทำให้เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดทำงานได้รวดเร็วเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (Power of speed) สามารถจัดเก็บเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดได้มากเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (Power of storage) รวมทั้งเชื่อมต่อสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็วเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (Power connectivity) สิ่งสำคัญของการนำเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเข้ามาพัฒนาในภาคเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด คือ 1.) หุ่นยนต์อัจฉริยะ (AI) ที่นำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจำลองผัสสะทั้ง 5 ของมนุษย์ ตา จมูก หู ลิ้น กาย และนำไปประมวลผลต่อยอดสู่การทำงาน เช่น เทคโนโลยีกล้องที่ใช้ในการผ่าตัดจำลองการมองเห็นของมนุษย์ ต่อยอดสู่การส่องกล้องผ่าตัดในระยะไกล เป็นต้น 2.) Internet of value ที่สามารถส่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดถึงคนจำนวนมากในเวลารวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (Blockchain) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง คือสถาบันการเงิน หรือสำนักชำระบัญชี 3.) Digital Twin โดยผสานการดำเนินงานด้วยดิจิทัล และการทำงานด้วยมนุษย์ควบคู่กันไป

          นายคุริฮาระ มาซายูกิ ได้กล่าวถึงแผนงานระบบดิจิทัลสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ของ กฟผ. ว่า “เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด มารุบินี คอร์ปอเรชั่น ได้ดำเนินโครงการ Digitalization ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ยูนิต 11 และ 13 ภายใต้สัญญา MOU ฉบับที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าภายในระยะเวลา 3 ปีของการดำเนินงานโครงการ นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอด Digital Solution สำหรับระบบการจัดการพลังงานของ กฟผ. ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานต่อไป”

          สุดท้าย นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ได้กล่าวขอบคุณวิทยากร ทีมงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าร่วมการสัมมนา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้งานสัมมนาเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี โดยสายรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า จะนำความรู้มิติมุมมองในการดำเนินงานที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัลให้ทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลกและของเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด และสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับดำเนินงานของ กฟผ.