section-head-csr-royally-project

โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล่ำ

โรง ไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล่ำ เป็นโครงการหนึ่งตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตไฟฟ้า สำหรับเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดขนาดเล็ก อันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่ราษฎร ในบริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี โครงการนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (กฟผ.) และกรมชลประทานร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง

ความเป็นมา
บริเวณ พื้นที่ป่าเชิงเขาบรรทัดแถบชายแดนไทย-กัมพูชา เขตจังหวัดสระแก้ว แต่เดิมมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมขาดแคลนน้ำในการเกษตร นอกจากจะถูกราษฎรบุกรุกทำลายป่าอย่างกว้างขวางแล้ว ยังเป็นเขตแทรกซึมของฝ่ายตรงข้าม เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบปัญหาที่เกิดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ได้ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้กองทัพภาคที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เรียกว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ประกอบด้วย การพัฒนาในด้านต่าง ๆ คือ เขื่อนคลองช่องกล่ำตอนเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดและเขื่อนคลองช่องกล่ำตอนล่างอำเภอวัฒนานคร และเขื่อนท่ากระบาก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2524

 

klongchongkluam


ต่อ มา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห่งนี้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 และทรงมีพระราชดำริให้พิจารณานำน้ำที่ระบายจากเขื่อนมาใช้ประโยชน์ในการผลิต พลังงานไฟฟ้า ก่อนที่จะระบายน้ำไปใช้ในการเกษตรเพื่อเป็นการพัฒนาแห่งน้ำในท้องถิ่นให้ เกิดประโยชน์เต็มที่ โดยทรงมอบหมายให้ กฟผ. เป็นผู้ศึกษารายละเอียด

จาก นั้น ในคราวเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2524 ได้ทรงมีพระราชดำริให้พิจารณาเพิ่มความสูงของเขื่อนคลองช่องกล่ำตอนเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดอีก 2 เมตร หรือตามความเหมาะสมเพื่อให้อ่างเก็เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด้ำมีความจุมากเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดและสามารถเพิ่มกำลัง ผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าได้มากเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดด้วย สำหรับระบบไฟฟ้าให้พิจารณาเดินสายไฟฟ้าไปยังหมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในพื้นที่โครงการ คือ หมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดคลองทราย คลองคันโทและท่ากระบาก เพื่อให้กับเครื่องสีข้าวซึ่งเป็นพระราชประสงค์หลักด้วยการดำเนินงานนี้ กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบการเสริมความสูงตัวเขื่อนไปอีก 2.40 เมตร ซึ่งเป็นความสูงที่เหมาะสมที่สุดตามผลการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ กฟผ. โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนธันวาคม พ.ศ.2525 แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2526 สำหรับ กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 และงานระบบส่งไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา กฟผ. มอบโอนระบบส่งไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับไปดำเนินการและบำรุงรักษา ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2527 ส่วนระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ได้มอบให้จังหวัดปราจีนบุรีรับไปดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2527 และ กฟผ. เป็นผู้บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า

ต่อ มา ในปี พ.ศ. 2526 และ 2527 ได้เกิดฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำหลากเข้าอ่างเก็เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด้ำเขื่อน ช่องกล่ำตอนเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเป็นปริมาณสูงมากเกินกว่าที่อ่างเก็เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด้ำจะรับไว้ได้ จึงไหลล้นทางระบายน้ำลงท้ายเขื่อนท่วมโรงไฟฟ้า ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร กฟผ.จึงได้ทำการปรับปรุงโรงไฟฟ้า แล้วย้ายไปตั้งอยู่ในที่สูงห่างจากที่ตั้งเดิมประมาณ 18 เมตร งานปรับปรุงได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2528

ที่ตั้งและลักษณะโครงการ
โรง ไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล่ำ เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตัวโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ทางท้ายเขื่อนคลองช่องกล่ำตอนเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดห่างออกไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้ากำลังผลิต 24 กิโลวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 700,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง เขื่อนคลองช่องกล่ำตอนเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเป็นเขื่อนดิน สร้างปิดกั้นลำน้ำคลองช่องกล่ำ ตัวเขื่อนสูง 17 เมตร สันเขื่อนยาว 222 เมตร อ่างเก็เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด้ำมีความจุ 0.280 ล้านลูกบาศก์เมตร

เงินลงทุน
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการในส่วนที่ กฟผ. รับผิดขอบรวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท

ประโยชน์

โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่เขื่อนคลองช่องกล่ำตอนเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดนี้ อำนวยประโยชน์ด้านการจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้กับเครื่องสีข้าว และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในหมู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดทั้ง 3 แห่ง คือคลองทราย คลองคันโท และท่ากระบาก จังหวัดสระแก้ว โดยอาศัยพลังงานน้ำจากเขื่อนมาใช้กับโรงไฟฟ้า ทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

 

klongchongkluam

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ
เมื่อ ปี พ.ศ.2529 กฟผ. ได้ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 20.16 กิโลวัตต์ ที่สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโรงไฟฟ้าคลองช่องกล่ำ โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2531 ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าชนิด ต่อเชื่อมกับสายส่งไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อเชื่อมเข้าระบบจ่าย ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนับเป็นสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อ เข้าระบบแห่งแรกในเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด

ต่อ มาเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 กฟผ. ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบใหม่เนื่องจากระบบต่าง ๆ เริ่มชำรุด ภายหลังการใช้งานมากกว่า 10 ปี สถานีพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบเก็บและรวบรวมเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดที่ทันสมัยเพื่อใช้เป็นแนว ทางในการพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้งานต่อไปในอนาคต

สรุป
การ พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กในท้องถิ่นทุรกันดาร ถือเป็นนโยบายหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด นอกเหนือจากนโยบายหลักคือ การก่อสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์อย่างกว้างขวางแก่ส่วนรวม นอกจากจะเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงยิ่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด

 

สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ
แบบต่อเข้าระบบ (Grid Connected) แห่งแรกในเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด

บทนำ (Introduction)
โรง ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จ่ายไฟเข้าระบบ (Grid Connected) แห่งแรกในเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น พลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงไฟฟ้าพลังน้ำ คลองช่องกล่ำ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มีขนาดกำลังผลิต 20 กิโลวัตต์ (kWp) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (กฟผ.) ได้ทำการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อปลายปี 2529 ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2531 ได้ติดตั้งอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า ชนิดต่อเชื่อมกับสายส่งไฟฟ้า (Line Commutated Inverter) เพื่อจ่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ ต่อเชื่อมเข้าระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ได้รับการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบเก็บและรวบรวมเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดที่ทันสมัย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและรวบรวมเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้งาน ต่อไปในอนาคต

รายละเอียดทางเทคนิคของระบบ (System Technical Description)
ส่วนประกอบที่สำคัญของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่คลองช่องกล่ำมีดังต่อไปนี้

• แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Module)
• ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Storage Battery System)
• อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (DC/AC Inverter)
• ระบบควบคุมและรวบรวมเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (Control and Data Acquisition System)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Module)
แผง เซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีทั้งที่เป็นแบบ Single Crystal Cell และแบบ Poly Crystal Cell จาก 10 เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดผู้ผลิตจำนวน 480 แผง รวมกำลังผลิตสูงสุด 20 กิโลวัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ถูกนำมาต่อกันแบบอนุกรม (Series) เป็นกลุ่มย่อย ๆ (Sub Array) กลุ่มละ 20 แผง (ยกเว้น / กลุ่มที่มีจำนวน 16 และ 24 แผง) ซึ่งจะให้แรงดันประมาณ 350-400 โวลต์ และมีกระแสไหลประมาณ 2.5-3.5 แอมแปร์ ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร จำนวน 24 กลุ่มและแต่ละกลุ่มจะนำมาต่อกันแบบขนาน (Parallel) เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้ารวมกันเป็นกลุ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (SolarCell Array)

ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Storage Battery System)
แบตเตอรี่ ที่ใช้เป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด (Lead Acid) ขนาดแรงดันลูกละ 2 โวลต์ (V) มีความจุ 130 แอมแปร์-ชั่วโมง จำนวน 360 ลูก โดยได้ทำการต่อกันแบบอนุกรมเป็นชุด ๆ ละ 120 ลูก เพื่อให้ได้แรงดันประมาณ 240 โวลต์ แต่ละชุดจะต่อกันแบบขนานเพื่อให้ได้ความจุประมาณ 390 แอมแปร์-ชั่วโมง (Ah)

อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)
อุปกรณ์ แปลงกระแสไฟฟ้าที่ใช้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นไฟฟ้ากระแส สลับ (DC/AC Inverter) แรงดัน 220 โวลต์ เฟสเดี่ยว (Single Phase) จำนวน 6 ชุด แบ่งเป็น 2 แบบ โดยแบบที่ 1 จำนวน 3 ชุดขนาดชุดละ 4 กิโลวัตต์ สามารถต่อเชื่อมกับสายส่งไฟฟ้าจาก Battery Mode เพียงอย่างเดียว สำหรับแบบที่ 2 จำนวน 3 ชุด ขนาดชุดละ 2.5 กิโลวัตต์ สามารถต่อเชื่อมกับสายส่งไฟฟ้าได้ทั้งจาก Battery Mode และ Sola Generator Mode โดยทั้ง 2 แบบจะนำมาต่อร่วมเป็นชนิด 3 เฟส (Three Phase) แรงดัน 380 โวลต์ สามารถแปลงกระแสไฟฟ้า จ่ายกำลังงาน รวมกันได้ 20 กิโลวัตต์

ระบบควบคุมและรวบรวมเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (Control and Data Acquisition System)
ระบบ ควบคุมเป็นอุปกรณ์ควบคุมการประจุ/จ่ายกระแสไฟฟ้า (Charge/Discharge Controller) ให้กับระบบ แบตเตอรี่ และที่ถูกจ่ายไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ระบบรวบรวมเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดมีทั้งที่บันทึกเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดแบบเชิงตัวเลข (Digital Data Recorder) และเชิงกราฟ (Analog Data Recorder) ซึ่งจะเก็บเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดของพลังงานแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ของบรรยากาศ อุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ การประจุ/จ่ายกระแสไฟฟ้า สภาวะของแบตเตอรี่ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ และพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายเข้าสู่ระบบ

การติดตั้งและการทำงานของระบบ (Installation and System Operation)
การติดตั้ง

แผง เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละกลุ่มได้ติดตั้งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดโครงเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Structure) ซึ่งตั้งเอียงทำมุม 15 องศากับแนวราบ หันหน้าไปทาง ทิศใต้ (Face to South) จำนวน 24 โครงแผง เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเนื้อที่ 550 ตารางเมตร (รูปที่ 1) ซึ่ง แต่ละโครงแผงต่อเชื่อมกับระบบกราวด์ (Grounding System) เพื่อผลด้านความปลอดภัยจากฟ้าฝ่า และระบบกราวด์นี้ได้ต่อโยงไปยังห้องควบคุม (Control Room) ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 80 เมตร ตามมาตรฐานความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าสำหรับการต่อเชื่อมสายไฟใช้วิธีเดินในราง สายไฟใต้ดิน (Cable Trench) เริ่มจากสายไฟจากกลุ่มแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะถูกเดินมายังกล่องพักสาย (Terminal Block) ซึ่งติดตั้งอยู่ที่โครงแผงแต่ละชุด ที่กล่องพักสายนี้ได้ติดตั้งสวิทช์ ควบคุมการทำงานของแผงเซลล์ รวมทั้งสายวัดอุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ จากกล่องพักสายนี้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ จะถูกส่งไปตามสายไฟในรางสายไฟใต้ดิน ไปรวมกันที่กล่องพักสายหลัก (Main Terminal Block) ซึ่ง ปริมาณ กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกลุ่มแผงต่าง ๆ จะถูกวัด โดยการใช้ Shunt Resistor และส่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดไปบันทึกไว้ในเครื่องบันทึกเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด จากนั้นกระแสไฟฟ้ารวมจากกล่องพักสายหลัก ถูกเชื่อมโยงด้วยสายไฟขนาดใหญ่ ต่อไปยังห้องแบตเตอรี่ และห้องควบคุมห้องควบคุมซึ่งอยู่ติดกับห้องเก็บแบตเตอรี่ (รูปที่ 2) ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) และอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Metering) ที่จำเป็นสำหรับอ่านค่ากระแสแรงดัน พลังงานของระบบรวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เก็บรวบรวมเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (Data Acquisition System) และชุดควบคุมต่าง ๆ (Control System) ทำให้สถานภาพของระบบการทำงานของโรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถทำการควบคุมและตรวจสอบ ได้อย่างสะดวก โดยเครื่องมือต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในห้องควบคุม

การทำงานของระบบ
กลุ่ม แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้า กระแสตรงเข้าประจุไว้ในแบตเตอรี่ ซึ่งควบคุมด้วยชุดควบคุมแรงดันเกิน (Over Voltage Control) เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของแบตเตอรี่ เมื่อชุดแบตเตอรี่ได้รับการประจุกระแสไฟฟ้าจนเต็มแล้ว กระแสไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกส่งเข้าเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ชุดที่มีขนาด 2.5 กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถจ่ายไฟต่อเชื่อมกับสายส่งไฟฟ้าด้วย Solar Generator Mode ได้ เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งโดยตรง ในวันที่มีปริมาณแสงอาทิตย์มากซึ่ง Solar Generator Mode ทำงานเต็มที่แล้ว ยังมีกระแสไฟฟ้าส่วนเกินอีก ชุดควบคุมจะส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินนี้ ไปยังชุดถ่ายพลังงานทิ้ง (Dummy Load) ซึ่งทำงานโดยชุดควบคุมแรงดันเกิน
ไฟฟ้า กระแสสลับขนาดแรงดัน 380 โวลต์ ชนิด 3 เฟส ที่ได้จากการส่งพลังงานไฟฟ้า จากชุดแบตเตอรี่ ผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าใน Battery Mode หรือที่ผลิตได้จาก Solar Generator Mode จะถูกส่งต่อไปเชื่อมโยงกับไฟฟ้า ที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 20 กิโลวัตต์ เป็นระบบผลิตไฟฟ้าร่วม (Hybrid System) ที่ห้องควบคุมของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ก่อนส่งผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transformer) ให้มีแรงดันขนาด 22 กิโลโวลต์ (KV) ชนิด 3 เฟส เชื่อมเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าของ กฟภ. เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดต่าง ๆ ในแต่ละจุดของระบบจะถูกเก็บรวบรวมไว้ในชุดรวบรวมเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เพื่อการวิเคราะห์ผลทางด้านเทคนิคต่อไป (รูปที่ 3 และรูปที่ 4)

ผลการวิเคราะห์เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (Result)
เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดที่รวบรวมได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำนี้พบว่า

 1. ค่าพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าเฉลี่ยประมาณ 5 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน
 2. ค่า พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ของแต่ละเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดไม่แตกต่างกันมาก มีค่าเฉลี่ยประมาณ 3.6 วัตต์-ชั่วโมงต่อวัตต์ติดตั้งต่อวัน
 3. ประสิทธิภาพ ของเซลล์แสงอาทิตย์ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 8.4% โดยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Single Crystal จะมีประสิทธิภาพเฉลี่ยสูงกว่าแบบ Poly Crystal ประมาณ 1.0%
 4. ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีผลค่อนข้างสอดคล้องกับประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าเฉลี่ยประมาณ 6.9%
 5. โรง ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบได้ตลอดปี ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำสามารถจ่ายไฟได้ในช่วงที่มีน้ำ (ฤดูฝน) เท่านั้น (รูปที่ 5)
 6. จนถึงปัจจุบันโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์นี้ จ่ายไฟสะสมเข้าระบบไปแล้วมากกว่า 150,000 หน่วย

ประสบการณ์ (Experiences)
มีหลายครั้งที่ระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีปัญหาในลักษณะต่างๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการวิเคราะห์และแก้ไข จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า

 1. แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้น จะต้องเปลี่ยนใหม่ทุก 3 ปี
 2. แผล เซลล์แสงอาทิตย์ ราคาถูกจากผู้ผลิตบางรายมีปัญหา การกัดกร่อนเกิดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดที่ขั้วโลหะเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดแผ่นเซลล์ เนื่องจากความชื้นที่แทรกผ่านวัสดุห่อหุ้มด้านหลังแผงเข้าไป
 3. เครื่องแผลงกระแสไฟฟ้าทำงานผิดปกติในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากความร้อนสูง
 4. อุปกรณ์ตัดต่อไฟกระแสตรง (DC Contactor) ที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าไหม้เนื่องจากมีขนาดเล็กเกินไป
 5. เครื่อง บันทึกเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดชำรุดเนื่องจากสายรับสัญญาณได้รับแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Induced voltage) จากการเกิด ฟ้าฝ่า ในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาการแก้ไขที่ได้ดำเนินการ เช่น การติดพัดลมดูดอากาศ (Muffin Fan) ให้กับเครื่องแปลงกระแส เพื่อระบายความร้อนออก เปลี่ยนอุปกรณ์ตัดต่อไฟกระแสตรงให้มีขนาดใหญ่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้สูงเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ติดตั้งตัวแปลงสัญญาณและอุปกรณ์ป้องกันให้กับ ระบบรวบรวมเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยพัฒนา ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ให้ทำงานได้ดียิ่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด

บทสรุป (Condlusion)
หลัง จากที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คลองช่องกล่ำสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้เรียบร้อยแล้ว ได้มีการเก็บเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการทำงานของระบบ เพื่อนำมาศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดระยะยาวที่เก็บรวบรวมต่อไปนั้น จะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในการพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางเทคนิคและ เศรษฐศาสตร์ของความเป็นไปได้ในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้าในขนาด ที่ใหญ่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นสถานีผลิตไฟฟ้าแห่งนี้ ได้รับการออกแบบติดตั้งและดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ของ กฟผ. ในทุกเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดตอน จึงนับว่าเป็นการสร้างความรู้และเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเป็น อย่างมากอีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลากรสำหรับอนาคตอีกทางหนึ่ง ด้วย