กฟผ. ร่วมกับ สพฐ. ประกาศผลการดำเนินงานของครูและเยาวชนในเครือข่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว หวังปลูกฝังทัศนคติการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้ขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศ

         วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2562) นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (กฟผ.) และนางสาวสิริมา หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2018 ให้แก่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด เยาวชนและครูต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

         นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษก กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ดำเนินเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีการพัฒนาต่อยอดสู่โครงการและเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดต่าง ๆ มากมาย มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ครูและนักเรียน โดยรณรงค์ให้เกิดวินัย สร้างค่านิยมในการประหยัดไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเป็นวิทยากรผู้นำในการดำเนินเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากภายในเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสู่เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดนักเรียนและชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดและชุมชน นำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง

         พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2018 ในครั้งนี้มีจำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษาที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน ซึ่งมีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จำนวน 3 เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด รางวัลเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสีเขียว ที่เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด รางวัลเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดคาร์บอนต่ำ จำนวน 106 เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด รางวัลเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน จำนวน 62 เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ที่ได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดและขยายผลสู่ครอบครัวนักเรียน และรางวัลครูหัวใจรักพลังงาน จำนวน 7 คน เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียวที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อุทิศตนในการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี

         “เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวในปี 2561 ที่ผ่านมา ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 2.8 ล้านหน่วย ลดค่าไฟฟ้าได้กว่า 10 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1.5 ล้านกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยหลังจากนี้ โครงการห้องเรียนสีเขียวจะนำผลการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดที่ได้รับรางวัลเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดคาร์บอนต่ำและเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนยื่นขอรับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดลดก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และหวังว่าในอนาคตนักเรียนและครอบครัวจะร่วมเป็นเครือข่ายด้านพลังงานและช่วยกันพัฒนาชุมชนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สามารถสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป” รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวในตอนท้าย