คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดที่หมายเลขเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด 0 2436 6046-8

 เขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด (กฟผ.) กำหนดเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด พ.ศ. 2511 ดังนี้

 1. ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอาจเป็นอันตรายแก่ระบบไฟฟ้า เช่น ห้ามนำวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรกล เช่น รถเครน รถยก รถตัก รถขุด เข้าใกล้สายไฟฟ้า แรงสูงอย่างน้อย 4.00 เมตร หรือ ห้ามเผาไร่อ้อย นาข้าว ป่าพง หรือ วัสดุอื่นใดในแนวเขตเดินสายไฟฟ้า
 2. ห้ามปลูกสร้างอาคาร เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเรือน หรือ สิ่งปลูกสร้างอื่นทุกชนิด ในเขตเดินสายไฟฟ้า
 3. ห้ามปลูกต้นไม้หรือพืชผล ในเขตเดินสายไฟฟ้า ดังนี้
  1. บริเวณพื้นที่ ที่ตั้งเสา และพื้นที่โดยรอบโคนเสา ภายในระยะห่างจากแนวขาเสา 4 เมตร ห้ามปลูกต้นไม้หรือพืชผลทุกชนิด
  2. บริเวณพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้านอกจากข้อ 3.1 ห้ามปลูกต้นไม้หรือพืชผล ซึ่งเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วมีความสูงเกินกว่า 3 เมตร
  3. บริเวณพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า ของสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 500,000 โวลต์ ห้ามปลูกอ้อย
 4. การกระทำใดๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นดินบริเวณพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า เช่น การปรับ สภาพพื้นดินในสูงเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด การขุดดินหรือขุดบ่อ การก่อสร้างถนน จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกฟผ.ก่อน โรงเรือนหรือสิ่งอื่น ที่สร้างเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดหรือทำเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ต้นไม้หรือพืชผล ที่ปลูกเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือไม่ได้รับอนุญาตจาก กฟผ. ให้ กฟผ. มีอำนาจรื้อถอน ทำลาย หรือตัดฟัน ตามควรแก่กรณีโดยไม่ต้องจ่ายค่าทดแทน

ข้อกำหนดความกว้างเขตเดินสายไฟฟ้า

ขนาดสายส่งไฟฟ้า

69,000.โวลต์

115,000.โวลต์

230,000.โวลต์

500,000.โวลต์

ระยะจากจุดกึ่งกลางเสาออกไปด้านละ

9 เมตร

12 – 25 เมตร

20 – 25 เมตร

35 – 40 เมตร

รวมเขตเดินสายไฟฟ้า

18 เมตร

24 – 50 เมตร

40 – 50 เมตร

70 - 80 เมตร

เมื่อท่านมีความประสงค์จะเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดขออนุญาต กระทำการก่อสร้าง หรือ ปรับพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้า หรือ มีข้อสงสัยใดๆ หรือ พบการกระทำใดๆ อันอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาติ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ที่ใกล้ที่สุดดังนี้

พื้นที่ภาคกลาง (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด ศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าภาคกลาง 53/303 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (20) 4362651 - 5 แผนกประชาสัมพันธ์ฝ่ายปฎิบัติการภาคกลาง เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเวลาราชการ 0 2436 2672 โทรสาร 0 2436 2697

ท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , จังหวัดอ่างทอง , จังหวัดลพบุรี , จังหวัดสระบุรี , จังหวัดนครนายก , จังหวัดสระแก้ว , จังหวัดสิงห์บุรี , จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสำนักงานบางปะอิน เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเวลาราชการ 0 3536 2014

ท้องที่จังหวัดชลบุรี , จังหวัดฉะเชิงเทรา , จังหวัดระยอง , จังหวัดจันทบุรี , จังหวัดตราด , จังหวัดปราจีนบุรี สามารถเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสำนักงานอ่าวไผ่ เลขที่ 285/2 หมู่ที่ 6 ถนนุขุมวิท ตำบลสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเวลาราชการ 0 3835 1331

ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี , จังหวัดราชบุรี , จังหวัดเพรชบุรี , จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , จังหวัดนครปฐม , จังหวัดสมุทรสาคร , จังหวัดสมุทรสงคราม สามารถเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสำนักงานราชบุรี 2 เลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลตอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 7000 เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเวลาราชการ 0 3232 2763 หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดที่อยู่ใกล้เคียง

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดที่หมายเลขเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด 0 2436 8380 หรือ www.dsm.egat.co.th

ตรวจสอบเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดได้ที่ http://bidding.egat.co.th

เทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลข 0 2436 5399

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำหน่ายให้กับผู้สนใจเพื่อนำไปใช้งานภายในครัวเรือน ซึ่งใช้งานได้ง่าย ทำให้อาหารถูกสุขลักษณะ ลดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง และแมลงรบกวน ได้เป็นอย่างดี

สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า กองพัฒนาพลังงานทดแทน แผนกพัฒนาอุปกรณ์พลังงาน โทร. 0-2436-1644 หรือ libertylush.com/re

ขนาดของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ กฟผ. ผลิตจำหน่าย

 • รุ่น SD-025 ขนาด 2 ตะแกรง (45 x 57 เซนติเมตร) ราคา 2,000 บาท 
 • รุ่น SD-050 ขนาด 4 ตะแกรง (45 x 108 เซนติเมตร) ราคา 3,400 บาท 
 • รุ่น SD-165 ขนาด 12 ตะแกรง (110 x 150 เซนติเมตร) ราคา 12,000 บาท

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายเลข 0 2436 2427 ในเขตภาคกลาง หมายเลข 0 2436 2672 หรือ 0 2436 2640-1