รายชื่อคณะกรรมการ กฟผ.

  รายชื่อ ตำแหน่งในคณะกรรมการ ตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ตำแหน่งอื่น ๆ
1 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์  external link ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
 • ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.
 • ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ.
อดีตอธิบดีกรมเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2 นายอภิชาติ ชินวรรโณ  external link กรรมการ
 • ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ กฟผ.
 • ประธานกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
 • ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฝ่าย
 • กรรมการตรวจสอบ
อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
3 นายปรเมธี วิมลศิริ  external link กรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.
 • อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ.
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4 พลเอก วลิต โรจนภักดี  external link กรรมการ
 • รองประธานอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการ กฟผ.
 • กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.
 • อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการ กฟผ.
อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก กระทรวงกลาโหม
5 นายดิสทัต โหตระกิตย์  external link กรรมการ
 • ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดและระเบียบ
 • กรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
6 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย  external link กรรมการ
(กรรมการโดยตำแหน่ง) และเลขานุการ
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ.
 • กรรมการกำกับการปฎิบัติตามเทคนิคยิงปลา|เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดและระเบียบ
 • กรรมการทรัพยากรบุคคล กฟผ.
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหารองผู้ว่าการและผู้ช่วยผู้ว่าการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ว่าการ กฟผ.